Thankyou Holiday

ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน (FD) ราคา 28,500.-

 balitour4
 ราคาทัวร์เริ่มต้น : 28,888.-
 ทัวร์ : 4 วัน 3 คืน
 สายการบิน : แอร์เอเซีย (FD)
 วันที่: 23-26  ตุลาคม 2557  /  05-08  ธันวาคม 2557
download-pdf

บาหลี-สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-ช้อบปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์-เดนพาซาร์-ระบำบารองด๊านซ์-คินตามณี-เทมภัคสิริงค์-วัดถ้ำช้าง-วัดเม็งวี-วันอุลุนดานู-ทะเลสาบเบระตาน-ทานาล็อท-หาดจิมบารัน-เดนพาซาร์

 

ดินแดนแห่งอารยธรรม สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง และ ธรรมชาติบริสุทธิ์
เดนพาซาร์ – ระบำบารองซ์ดานซ์ การละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว
ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์
ช้อปปิ้งชิลล์ๆ ที่หมู่บ้านอูบุด
ชมพระอาทิตย์ตก ที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อท

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-บาหลี-สวนพระวิษณุ-วัดอูลูวาตู-ช้อบปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์
วันที่ 2 เดนพาซาร์-ระบำบารองด๊านซ์-คินตามณี-เทมภัคสิริงค์-วัดถ้ำช้าง
วันที่ 3 วัดเม็งวี-วันอุลุนดานู-ทะเลสาบเบระตาน-ทานาล็อท-หาดจิมบารัน
วันที่ 4 เดนพาซาร์-กรุงเทพฯ

 

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลีราคาถูก แพ็คเกจทัวร์บาหลี