Thankyou Holiday

ทัวร์พม่า แกรนด์พม่า 6 วัน (PG) ราคา 38,500.-

 myanmar1
 ราคาทัวร์เริ่มต้น :38,500.-
 ทัวร์ : 6 วัน 5 คืน
 สายการบิน: บางกอก แอร์เวย์ (PG)
 วันที่: ตลอดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557
                                                                                                                                                                                            

มัณฑะเลย์-เมืองอมรปุระ-สะพานไม่อูเบ็ง-วัดกุโสดอร์-วิหารชเวนันดอร์-มัณฑะเลย์ ฮิลล์-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอานันดา-วัดมนูหา-ช้อปปิ้งเครื่องเขิน-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารสัพพัญญ-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวซานดอว์-ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก-ทะเลสาบอินเล-วัดพองตองอู (พระบัวเข็ม)-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-วัดแมวกระโดด-อินเล-ย่างกุ้ง-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระพุทธรูปไจ้ปุ่น-วัดกาบาเอ-ช้างเผือก-พระหินอ่อน-ตลาดสก๊อต-มหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-เมืองอมรปุระ-สะพานไม่อูเบ็ง-วัดกุโสดอร์-วิหารชเวนันดอร์-มัณฑะเลย์ ฮิลล์
วันที่ 2 มัณฑะเลย์-พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอานันดา-วัดมนูหา-ช้อปปิ้งเครื่องเขิน-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารสัพพัญญ-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวซานดอว์-ชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
วันที่ 3 พุกาม-ทะเลสาบอินเล-วัดพองตองอู (พระบัวเข็ม)-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-วัดแมวกระโดด
วันที่ 4 อินเล-ย่างกุ้ง-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 5 พระธาตุอินทร์แขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระพุทธรูปไจ้ปุ่น-วัดกาบาเอ-ช้างเผือก-พระหินอ่อน-ตลาดสก๊อต-มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 6 ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

อัตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ / ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอก ร์แอร์เวย์
-ค่าภาษีสนามบินพม่า 310 บาท และ ค่าภาษีสนามบินไทย
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าที่พักระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 5 คืน
-ค่าระวางน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
-ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
-ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าพม่า 10 วันทำการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์
-ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
-อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
-ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)