Thankyou Holiday

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน (B3) ราคาเริ่มต้น 37,999.- (UPDATE)

 bhutan
 ราคาทัวร์เริ่มต้น :47,999.-
 ทัวร์ : 5 วัน 4 คืน
 สายการบิน: Bhutan Airline (B3)
 วันที่: กันยายน-กุมภาพันธ์ 2558
download-pdf                                                                                                                                                                                            

ป้อมปราการและวิหารหลวง-สะพานแขวนไม้ศักดิ์สิทธ์-วัดคิชู ลาคัง-National Memorial Chorten-โรงเรียนสอนงานศิลปะ-ตาชิโชซ่ง-ป้อมซิมโตคาซอง-โดชูลาพาส-เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง-วัดชิมิลาคัง-พูนาคาซอง-สวนสัตว์แห่งชาติของประเทศภูฏาน-สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม-จุดชมวิวซังเกกัง-หอสมุดแห่งชาติ-วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “ทักซัง”-ถ้ำเสือ-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ-พาโร สตรีท

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร “วัดทักซัง” บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน
ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ-พาโร-ทิมพู
วันที่ 2 ทิมพู-พูนาคา-วังดี
วันที่ 3 วังดี-ทิมพู-พาโร
วันที่ 4 พาโร-พิชิตยอดเขา ทักซัง
วันที่ 5 พาโร-กรุงเทพ

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง / ค่ารถนำเที่ยวภายใน ภูฎาน / ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ / ค่าโรงแรมที่พัก มาตรฐาน Tourist Class 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง / ค่าวีซ่าภูฏาน / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ / ค่าอาหารมาตรฐานตามรายการ / ประกันการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลคุ้มครองวงเงินเป็นจำนวน 500,000 บาท และ ในกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท
(คุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี เท่านั้น ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยที่อายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏานราคาถูก แพ็คเกจทัวร์ภูฏาน โปรโมชั่นทัวร์ภูฏาน