Thankyou Holiday

รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว์ 8 วัน (HY) เริ่มต้น 60,999.-

 Russia5
 ราคาทัวร์เริ่มต้น : 62,999.-
 ทัวร์ : 8 วัน 5 คืน
 สายการบิน: UZABEKISSTAN (HY)

 วันที่: 10-17 ส.ค. 57

download-pdf                                                                                                                                                                                            

•เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก •พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ•มหาวิหารเซนต์ไอแซค•จัตุรัสแดง•พระราชวังเครมลิน•พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์•มหาวิหารเซนต์บาซิล•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•ถนนอารบัต

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ

  1. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์  ประตู G สายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (PS)  พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง        มอสโคว์

  1. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน Ukraine International Airlines   PS 272
  2. Boryspil, UkraineKBP เมืองเคียฟ / แวะเปลี่ยนเครื่อง
  3. 09.50 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ PS 577
  4. เดินทางถึง  สนามบินโดโมโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศ รัสเซีย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านชม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียนโดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในขณะนั้นได้สั่งให้ทุบโบสถ์ทิ้งเพื่อดัดแปลงเป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนเมื่อปี ค.ศ.1994 ประธานาธิบดี บอริส เยลซิน ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยเงินบริจาคของคนทั้งประเทศ ซึ่งจำลองของเดิมได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ วิหารนี้จึงกลับมายืนหยัดที่เดิมอีกครั้งโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2000 ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย นำท่านสัมผัสความวิจิตรงดงามของ กรุงมอสโคว เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวียตที่ยิ่งใหญ่ที่ จัตุรัสแดง (RED SQUARE)ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บศพเลนินศาสดาของประเทศสังคมนิยม สร้างด้วยหินแกรนิต และหินอ่อน นับล้านชิ้นตอกลงบนพื้นจนกลายเป็นลานหินโมเสกเป็นพื้นที่ลานกว้าง ทางด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้น เป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย สังเกตุได้จากที่พื้นถนนจะมีสัญลักษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนี้เองก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปยืนกลางวงกลมนั้นและโยนเศษเหรียญข้ามไหล่ตัวเองไปด้านหลังเพื่ออธิษฐานให้ได้กลับมาที่มอสโควอีกครั้ง ลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ รายรอบอีกมากมาย เช่น พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์รัสเซีย หลังจากนั้น ให้ทุกท่านได้อิสระ กับการช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม GUM  ซึ่งเป็นห้างที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก แต่มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกัน อย่างหลากหลายชนิด ห้างสรรพสินค้ากุม หรืออีกสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองนี้ ห้างสรรพสินค้ากุม ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง8ชั้น มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง200 ร้านค้าด้วยกัน แต่สินค้าที่นี่อาจจะมีทั้งรูปลักษณ์ ภายในและภายนอกที่ดูหรูหราโอ่อ่า และที่สำคัญตั้งอยู่บริเวณลานกว้างในย่านจตุรัสแดงห้างสรรพสินค้ากูม มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคเช่น เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน สินค้าที่มีชื่อมียี่ห้อ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST. BASIL’S CATHEDRAL)  หนึ่งสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงมอสโคว ด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงเครมลิน สร้างขึ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิกยาคอฟเลฟ(PostnikYakovlev)และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มากจึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิกผู้ออกแบบด้วยการควักดวงตาทั้งสองเพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีกการกระทำในครั้งนั้นของพระเจ้าอีวานที่4จึงเป็นที่มาของสมญานามอีวานมหาโหด

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ã พักที่  KATERINA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม        มอสโคว์ 

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

นำท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการรับชมสถานี METRO ของการเดินทางวันนั้นๆ  สถานีรถไฟใต้ดิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแต่ละสถานีจะมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีรถไฟใต้ดินได้กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสร้างที่แข็งแรงรวมทั้งการก่อสร้างที่ขุดลงลึกไปถึงใต้ดินหลาย 10 เมตร และบางสถานียังเป็นที่บัญชาการระหว่างสงครามอีกด้วย ในปัจจุบันรถไฟใต้ดินที่กรุงมอสโควมีถึง 11สาย 156 สถานีด้วยความยาวทั้งหมด 260 ก.ม.

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอิสมายลอฟตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว  จากนั้นให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเดินชม ถนนอารบัตชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้น ขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัตเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันถนนอารบัตกลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นแหล่งของศิลปินจิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟเดินทางกลับเข้า กรุงมอสโคว์

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่  KATERINA PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่             มอสโคว์

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

นำเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่งจากนั้นเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin)สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (ASSUMPTION)วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก  นำชม  ป้อมปืนใหญ่, หอระฆังพระเจ้าอีวานและ ชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หมายเหตุ:  จำกัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00, 12.00, 14.30, 16.30 น. ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด

 
   

 

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมดจึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ชมความสวยงามของ อาคารหลักของกรุงมอสโกมหาวิทยาลัยรัฐ ในฮิลส์แปร์โรว์เป้นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซียได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในช่วงเวลานั้นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวที่สวย ที่สุดในมอสโคว ที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโควจุดเดียวกับที่เลนินเคยชม

หลังจากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งManezh shopping Complexตามอัธยาศัย

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ เดินทางสู่สถานีรถไฟ

  1. 50 น.  นำท่านเดินทางโดยสารรถไฟนอนSMENA สู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก **พักห้องละ 4 ท่าน**

 (บนรถไฟ ไม่มีห้องอาบน้ำน่ะคะ ลูกค้าควรเตรียมกระดาษเปียกหรือBaby wipeไปใช้แทนการอาบน้ำ มีห้องน้ำบนรถไฟค่ะ)

วันที่ห้า          เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

นำท่านชม วิหารปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ (Peter-and-Paul-Fortress)เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ 1712 และสร้างเสร็จในวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1733 ตั้งชื่อวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติ์แด่ นักบุญปีเตอร์ และนักบุญปอลด์เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ซึ่งวิหารแห่งนี้เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่เพิ่งนำมาในปีค.ศ 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัส ที่ 2 และครอบครัวซึ่งประกอบด้วย พระเจ้านิโคลัสที่ 2 พระมเหสีอเล็กซานดรา และพระธิดา 3 พระองค์คือโอลก้า (Olga) ทาเทียนา (Tatiana) และอนาสตาเซีย (Anastasia) ส่วนที่ไม่พบคือ มาเรีย (Maria) และรัชทายาทอเล็กเซย์ (Alekxy) บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและที่ขังคุกนักโทษทางการเมือง  จากนั้นนำท่านสู่ ท่าเรือพาณิชย์โบราณ และถ่ายรูปกับ เรือรบหลวงออโรร่า หรือเรือรัสเซียนาวี ได้ชื่อว่าเป็นเรือรบที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย โดยเป็นเรือลาดตระเวนที่รับใช้ชาวรัสเซียมายาวนาน ตั้งแต่ครั้งสงครามรัสเซียกับญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1904 -1905  เคยร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 รวมถึงใช้ยิงปืนเป็นสัญญาณการเข้ายึดพระราชวังฤดูหนาวที่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ในการปฏิวัติสังคมนิยมที่นำโดยเลนิน เมื่อปี ค.ศ.1917 และยังเป็นเรือที่โดยสารซาร์นิโคลัสที่ 2 พร้อมราชนิกุลคนอื่นๆ มายังพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบันเรือออโรร่าได้ปลดประจำการ กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ ชมภายใน มหาวิหารเซนต์ไอแซค สร้างในปีค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตวิหารเซนต์ไอแซคเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองค์จึงทุ่มเททั้งกำลังคน และกำลังทรัพย์อย่างมหาศาล เฉพาะยอดโดมใช้ทองคำแผ่นปิดหนักรวม 100 กิโลกรัม ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง  40 ปี ปัจจุบันวิหารเซนต์ไอแซคได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ที่งดงามที่สุดในโลก  นำท่านชม (Bronze horseman statue peter great) ขี่ม้าสีบรอนซ์ เป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชจากแคทเธอรีนมหาราชตั้งอยู่บนวุฒิสภาสแควร์หันหน้าไปทางแม่น้ำเนวาและล้อมรอบด้วยทหารเรือ, มหาวิหารเซนต์ไอแซครูปปั้นที่สร้างขึ้นโดยประติมากรที่มีชื่อเสียงฝรั่งเศสEtienneมอริซFalconetแสดงให้เห็นปีเตอร์มหาราชเป็นฮีโร่โรมันบนหลังม้าชี้ทางสำหรับรัสเซียในขณะที่ขั้นตอนที่ม้าของเขาเกี่ยวกับงูซึ่งหมายถึงศัตรูของปีเตอร์มหาราช

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทาง สู่ พระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน Catherine Palace สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นพระราชวังหลวงอันสวยงามและสวนแห่งความสุขความทรงจำในปีค.ศ.1708-1724 เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือ พระนางแดทเธอรีนที่ 1 ต่อมาก็ยกให้กับพระธิดาคือพระนางอลิสซาเบธในปีค.ศ. 1741 ได้ทำการตกแต่งพระราชวงัให้มีความหรูหรามากขึ้นโดยทำ การขยายพื้นที่ของสวนออกไปสถาปนิกผู้ออกแบบคือ Bartolomeo   Francesco  Rastrelliในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องอำพันที่มีชื่อเสียงถูกขโมยไปหมดโดยกองทัพนาซีของเยอรมันเหตุผลที่พระราชวังแห่งนี้มีชื่อว่า แคทเธอรีน เพื่อเป็นการขยายพระเกียรติ์แด่พระมารดาของพระนางอลิสซาเบทพระราชวังแห่งนี้ประกอบด้วยห้องต่างๆ 55 ห้องมีภาพวาดบนผ้าใบ 130 ชิ้น ออกแบบโดยฝีมือของศิลปินในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17-18 ในยุคของพระนางแคทเธอรีนมหาราชได้ทรงต่อเติมห้องภาพซึ่งจัดแสดงเป็นแผนผังของพระราชวังด้วยศิลปะคลาสสิก ทำให้พระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีนนี้มีความโดเด่นด้วยรูปแบบของเอกลักษณ์ที่ลงตัวจึงทำให้พระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่  AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก          เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF SUMMER PALACE) หรือเปโตรควาเรสต์ ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ซึ่งพระองค์ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน โดยมีความประสงค์จะให้พระราชวังนี้มีความงดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเพื่อแสดงออกถึงความ  เจริญรุ่งเรืองของรัสเซีย และเนื่องจากได้รวบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากประเทศต่างๆมากมายสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสิค ที่ใช้ประดับประดาห้องหับต่างๆ เช่น ห้องบอลรูม ห้องท้องพระโรง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUMชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย / รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่  AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด         เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

                   ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่สนามบิน เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

  1. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์    เที่ยวบินที่ PS 542
  2.     ถึง สนามบินบอรีสปิล Boryspil Ukraine (KBP)แวะเปลี่ยนเครื่อง
  3.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์  เที่ยวบินที่  PS 271

วันที่แปด       กรุงเทพฯ

  1. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม             

                *ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด) กรุงเทพฯ-เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก // มอสโคว-กรุงเทพฯ

                *ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำมันและการประกันภัยทางอากาศ

                                *ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่าน /1 ห้อง ที่ระบุในรายการ/ระดับเดียวกัน

             *ค่าอาหารและค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ

                                                *ค่ามัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

                *ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

                *ค่ารถไฟตู้นอนห้องละ 4 ท่าน จาก MOSCOW-ST.PETERSBERGE

อัตรานี้ไม่รวม       

                *ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

                *ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่าบริการ 

                *ค่าทิปหัวหน้าทัวร์

            *ค่าพนักงานขนกระเป๋า ณ โรงแรม 1 ใบ / ท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม

            *ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 USD / คน และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น วันละ 3 USD/คน   

            *ไม่รวมน้ำดื่ม   

การชำระเงิน * ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 10,000 บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านสำหรับการจองทัวร์
* ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด

การยกเลิกการจองทัวร์

* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันทำการ คืนเงินมัดจำ

* หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันทำการ หักมัดจำ 10,000 บาท
* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันทำการ หัก 50% ของราคาทัวร์  

* หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ              

* รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินโรงแรมที่พักในต่างประเทศ หรือเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง

* บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

*โปรแกรมอาจเปลียนแปลงสถานที่ได้ตามความเหมาะสมจากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆขึ้นอยู่ ณ หน้างานนั้นๆ

*ภาพที่ใช้ในการประกอบการทำโปรแกรมใช้เพื่อความเข้าใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

*เนื่องจากแต่ละสายการบินมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกัน โดยสายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ PS มีกฎในการออกตั๋วก่อนเดินทาง 14 วัน และเมื่อตั๋วออกมาแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนชื่อหรือยกเลิกการเดินทางหรือ REFUND ตั๋วได้

*ในกรณีระหว่างการเดินทางผู้โดยสารต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณี เปลี่ยนเครื่องและทรัพย์สินของตนเอง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน