Thankyou Holiday

ตุรกี 8 วัน (MS) เริ่มต้น 44,999.-


Turkey02
 ราคาทัวร์เริ่มต้น : 44,999.-
 ทัวร์ : 8 วัน 5 คืน
 สายการบิน: อียิปต์ แอร์ (MS)

 วันที่: ตลอดเดือน สิงหาคม-ธันวาคม 2557

download-pdf                                                                                                                                                                                            

ไคโร – อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ทรอย  - เพอร์กามัม – คูซาดาซี  – เอฟฟิซุส   - ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย

 

 

เที่ยวคุ้มค่ากับรายการที่ให้คุณมากกว่าและไม่เหมือนใคร

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย โดยบริษัททัวร์ของคนไทย

มหัศจรรย์แห่งอิสตันบูล อัญมณีแห่งโลก 2 ทวีป ที่ตั้งอยู่ใน ทวีปยุโรป ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส และทวีปเอเชีย ฝั่งอนาโตเลีย การได้ไปเยือนเหมือนการอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง 2 อารยธรรม ที่มีคุณค่าดั่งอัญมณีของโลก  เที่ยวครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญชมความงามในแบบ ออสโตมันเติร์ก อาณาจักรที่ครอบคลุมดินแดนตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน รวมทั้งยุโรปตะวันออก อีกทั้งท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ สถาปัตยกรรมและรับรู้เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว, ความแตกต่างของศาสนาและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมชมมรดกโลกอีกหลายแห่ง ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันเลื่องชื่อที่เมือง “คัปปาโดเจีย”พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ตลอดการเดินทาง ไกด์ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์

 

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ

 1.     คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์ Q แถว 14-20 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

วันที่สอง        ไคโร – อิสตันบูลชานัคคาเล่ทรอย

 1.     ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล  หรือในอดีตกรุงคอนสแตนติโนเปิลแห่งสมัยจักรวรรดิไบเซนไทน์ โดย สายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961
 2.     เดินทางถึงสนามบิน ณ กรุงไคโร
 3.    ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS737
 4. 12.00 น.    เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ช่องแคบคาร์ดาแนลส์  จึงทำให้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป  นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี 1452 ชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลป์ลิโปลี  สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยัง ช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก จากนั้นนำท่านชมม้าไม้จำลองแห่งทรอยซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ã พักที่  IRIS  HOTEL  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม        เพอร์กามัม – คูซาดาซี

 

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

นำท่านออกเดินทางสู่  เมืองเพอร์กามัม (Pergamum) ตั้งอยู่ในบริเวณอะนาโตเลียห่างจากทะเลอีเจียนประมาณ 30 ก.ม.ทางด้านเหนือของแม่น้ำไคซูส ซึ่งเป็นเมืองโบราณของกรีกที่มีความสำคัญของพวก เฮเลนนิสติก ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ นำท่านเยี่ยมชม เมือง ASKLEPIONเป็นเมืองถูกปกครองโดยสมัยโรมัน สมัยที่ 2 เมืองนี้เป็นเมืองศูนย์กลางของการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียไมล์เนอร์และยังเป็นโรงเรียนสอนเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งแรกของโลก เมืองนี้ยังเคยเป็นที่พำนักรักษาตัวของ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองจักรวรรดิโรมัน กษัตริย์เฮเดรียน ที่แห่งนี้ประกอบด้วยโรงอาบน้ำ โรงละคร และน้ำพุใจกลางเมือง

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเข้าชม House of  Virgin Mary บ้านของพระแม่มารี  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่ และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตได้ ชมคอมเพล็กซ์ ที่ประกอบด้วย ยิมเนเซียมเวดิอุส ที่พ่อค้าและคหบดีสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 2 มีรูปแบบตามความนิยมของโรมันในสมัยนั้นคือ รวมยิมเนเซียมไว้กับโรงอาบน้ำที่พรั่งพร้อมไปด้วยน้ำร้อน น้ำเย็น และน้ำอุ่น ภายในประดับด้วยโมเสกและรูปปั้นต่าง ๆ สนามกีฬานี้สร้างขึ้นในยุคเฮเลนิสติคเป็นรูปเกือกม้า เป็นจุดศูนย์รวมของชาวเอฟิซุสมาแต่ต้น ใช้จัดแข่งกีฬาหลายประเภท ทั้งมวยและมวย ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ คูซาดาซี

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ã พักที่  BATIHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่             คูซาดาซี – เอฟฟิซุส  – ปามุคคาเล่

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

                   นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศตุรกี  หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชม  เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่งเคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionian) จากกรีก ซึ่งอพยพเข้ามาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซียและกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชภายหลังเมื่อโรมันเข้าครอบครองก็ได้สถาปนา “เอฟฟิซุส” ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปีที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ นำท่านชมห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้, ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบ เฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือปราณีต

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผาผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆหลายชั้นและผลจากการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่) เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลิส ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมัน

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ã พักที่  RICHMOND HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ   โรงแรมมีบริการสระว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ หากท่านใดต้องการแช่น้ำแร่ ให้เตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย

วันที่ห้า          ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

นำท่านเดินทางสู่  เมืองคอนย่า นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) ซึ่งเล่ากันว่าก่อตั้งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1231 โดย เมฟลาน่า เจลาเลดดิน รูมี่ ผู้วิเศษในศาสนาอิสลามซึ่งกำเนิดในอัฟกานิสถาน เดินทางมายังเมืองคอนย่าตามคำเชิญของสุลต่านเซลจูค เพื่อเขียนบทกวีลึกลับเป็นภาษาเปอร์เซีย และได้เสียชีวิตลงในปี 1273

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ คัปปาโดเจีย เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจรดประเทศจีน

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี

ã พักที่  PERI TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก          คัปปาโดเจีย – เกอเรเม – แองการ่า

** สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเจีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.30 น.ชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

นำท่านชม เมืองคัปปาโดเจีย  เมืองที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก  ชื่นชมกับการเดินทางที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เกิดจากภูเขาไฟที่ไหลออกปกคลุมไปทั่วพื้นที่  และเมื่อวันเวลาผ่านไป  พายุ ลม ฝน  ได้เป็นตัวแปรที่ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก  เนินเขา  กรวยหินและเสารูปต่างๆที่งดงาม จากนั้นเดินทางสู่ เกอเรเม่ นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9  ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์  และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  จากนั้นนำท่านแวะชม  โรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค  อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านลงไปชม นครใต้ดิน  ( Underground  City  of Derinkuyu or Kaymakli)  ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนตัวจากการรุกรานของข้าศึก พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ จากนั้นนำท่านสู่เดินทางสู่เมืองแองการ่า เมืองหลวงแห่งดินแดนอนาโตเลีย ประเทศตุรกี

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ã พักที่  MARINEM HOTEL หรือเทียบเท่า  ระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด         แองการ่า – อิสตันบูล

เช้า             ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  โปรดคืนกุญแจห้องพัก  และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)

                   นำท่านเดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล เดินทางถึง  เมืองอิสตันบูล  มหานคร 2 ทวีประหว่างเอเชียและยุโรป

เที่ยง           ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน  (BLUE MOSQUE)  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง  ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน  และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่  ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาหเม็ตที่ 1  ค.ศ. 1609  ใช้เวลาสร้างทั้งหมด  7 ปี ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia) หรือโบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ปัจจุบันเป็นที่ประชุมสวดมนต์ของชาวมุสลิม ในอดีตเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์  พระเจ้าจักรพรรดิ์คอนสแตนติน เป็นผู้สร้างเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 13 ใช้เวลาสร้าง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์ แต่ถูกผู้ก่อการร้ายบุกทำลายเผาเสียวอดวายหลายครั้งเพราะเกิดการขัดแย้งระหว่างพวกที่นับถือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม จวบจนถึงรัชมสมัยของ  พระเจ้าจัสตินเนียน มีอำนาจเหนือตุรกี จึงได้สร้าง  โบสถ์เซนต์โซเฟีย  ขึ้นใหม่ ใช้เวลาสร้างฐานโบสถ์  20 ปี ตัวโบสถ์ 5 ปี เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ต้องการให้เป็นสิ่งสวยงามที่สุดได้พยายามหา สิ่งของมีค่าต่างๆ มาประดับไว้มากมาย สร้างเสร็จได้มีการเฉลิมฉลองกันอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ทำให้แตกร้าวต้องให้ช่างซ่อมจนเรียบร้อยในสภาพเดิมเมื่อสิ้นสมัยของจักรพรรดิจัสตินเนียน ถึงสมัย พระเจ้าโมฮัมเหม็ดที่ 2 มีอำนาจเหนือตุรกี และเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามจึงได้ดัดแปลงโบสถ์หลังนี้ให้เป็น สุเหร่าของชาวอิสลาม 52 

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 1.     โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่  MS736เดินทางสู่กรุงไคโร
 2.     ถึง กรุงไคโร นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ
 3.      เหินฟ้ากลับ   สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960

วันที่แปด       สนามบินสุวรรณภูมิ

 1.       คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

****หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก****

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ ชั้นประหยัด
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์]
 3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 4. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดเล็ก และ ในร้านอาหาร 1 ขวดใหญ่ต่อ 4 ท่าน
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 7. ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

        (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะ

        ชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 4. 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน

      โดยเฉลี่ย 3 และ 2  ยูเอสดอลล่าร์ = 5 ยูเอสดอร์ล่าร์/ ท่าน / วัน ตามลำดับ ฯลฯ